Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất đối tượng lang thang xin ăn
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Đối tượng (hoặc thân nhân của đối tượng) có nhu cầu hưởng chế độ cứu trợ đột xuất làm đơn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND Phường, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả. - Cán Bộ Lao động – TB&XH Phường tiếp nhận hồ sơ của đối tượng, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền Quyết định qua Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Quận. - Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Quận tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình UBND ký và trả kết quả cho công dân qua UBND Phường
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn xin hưởng trợ cấp đột xuất (hoặc danh sách đối tượng cần trợ cấp đột xuất do Trưởng thôn, Trưởng khu phố lập). - Biên bản của hội đồng xét duyệt Phường * Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ)
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111081109100.giai quyet che do xin an.rar
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xa hội. - Thông tư 09/2007 /TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn một số điều của NĐ 67/2007/NĐ
Các thủ tục liên quan khác