Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện
Loại thủ tục Nông nghiệp
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Đối với tổ chức: nộp hồ sơ, nhận phiếu hẹn, lấy kết quả khi đến hẹn tại bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện.

- Đối với cơ quan quản lý: tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định hồ sơ, trả kết quả.
Cách thức thực hiện Tại UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình;

- Hồ sơ dự án đầu tư;

- Báo cáo thuyết minh;

- Tổng mức đầu tư.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 20 ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản thẩm định
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.