Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp
Loại thủ tục Nông nghiệp
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Tổ chức: Nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn, nhận kết quả khi đến hẹn.

+ Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ hợp lệ, viết giấy hẹn, trả kết quả theo giấy hẹn.

+ Phòng Kinh tế huyện: Thụ lý hồ sơ, lập văn bản báo cáo thẩm định, trình ký duyệt.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình;

- Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán; Thuyết minh;

- Hồ sơ tư vấn.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.
Thời hạn giải quyết

- 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

+ Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán (từ khi nhận hồ sơ hợp lệ đến khi có thông báo kết quả thẩm định): 12 ngày làm việc;

+ Xem xét phê duyệt: 03 ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: 03 ngày làm việc thông báo cho chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Phê duyệt
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không.
Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.