Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuỷ lợi đầu tư vốn ngân sách Nhà nước
Loại thủ tục Nông nghiệp
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân: Nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn, lấy kết quả khi đến hẹn tại UBND cấp huyện.

+ Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ hợp lệ, viết giấy hẹn, trả kết quả theo giấy hẹn.

+ Phòng Kinh tế huyện: Thụ lý hồ sơ, thẩm định, báo cáo thẩm định, dự thảo văn bản trình ký.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán;

- Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán gồm: Thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán;

- Hồ sơ hợp pháp về cơ quan tư vấn thiết kế gồm: Hợp đồng với tư vấn thiết kế, Biên bản nghiệm thu bàn giao hồ sơ; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Chứng chỉ hành nghề của người thiết kế.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết

- 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

+ Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán (từ khi nhận hồ sơ hợp lệ đến khi có thông báo kết quả thẩm định): 12 ngày làm việc;

+ Xem xét phê duyệt: 03 ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: 03 ngày làm việc thông báo cho chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thông báo kết quả thẩm định
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không.
Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.