Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch
Loại thủ tục Quản lý đô thị
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng QLĐT (trong ngày) - Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (50 ngày) + Lãnh đạo phòng giao việc: 1 ngày + Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa, yêu cầu bổ sung hồ sơ: 5-10 ngày + Thụ lý hồ sơ, soạn thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt: 35 ngày + Lãnh đạo phòng ký duyệt: 3-4 ngày. - Lãnh đạo UBND Quận ký duyệt: 3-6 ngày - Văn thư vào số, đóng dấu văn bản: 1-2 ngày - Chuyển trả kết quả về Bộ phận một cửa trả cho công dân, tổ chức (01 ngày).
Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: - Tờ trình xin thẩm định quy hoạch (01 bản); - Các văn bản pháp lý có liên quan; - Thành phần nội dung hồ sơ theo quy định tại Quyết định 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng. Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định. * số lượng hồ sơ (01 bộ)
Thời hạn giải quyết 60 ngày làm việc (không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung hồ sơ).
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí Theo quy định tại Quyết định 15/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Xây dựng - Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội - Quyết định 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng; - Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng. - Quyết định 48/2006/QĐ-UB ngày 11/4/2006 của UBND Thành phố HN; - Quyết định 3732/QĐ-UBND ngày 20/9/2007 của UBND Thành phố HN;