Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định (hoặc điều chỉnh) thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán dự án (do UBND Quận làm Chủ đầu tư hoặc quyết định đầu tư)
Loại thủ tục Quản lý đô thị
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng QLĐT (trong ngày) - Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (09 ngày) + 2 ngày đọc tài liệu và nghiên cứu các thủ tục liên quan đến dự án. + 3 ngày nghiên cứu hồ sơ bản vẽ thi công. + 3 ngày nghiên cứu tổng dự toán. + 1 ngày dự thảo kết quả thẩm định. - Trình lãnh đạo UBND Quận ký (01 ngày) - Văn thư vào số, đóng dấu văn bản: 01 ngày - Chuyển trả kết quả về Bộ phận một cửa trả cho công dân, tổ chức (01 ngày).
Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: + Tờ trình xin thẩm định bản vẽ thi công và tổng dự toán (01 bản) + Hợp đồng thiết kế (01 bản) + Biên bản nghiệm thu công trình thiết kế (01 bản) + Bản vẽ thi công và tổng dự toán (02 bộ) + Quyết định đầu tư (phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư). + Quyết định chỉ định đơn vị lập dự án * số lượng hồ sơ (01 bộ)
Thời hạn giải quyết 13 ngày làm việc (không bao gồm thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí Phí thẩm định bản vẽ thi công và tổng dự toán
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 - Nghị định số12/2009/NĐ-CP ngày 09/02/2009 của Chính phủ. - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ. - Thông tư số 03/29009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng. - Thông tư số 109/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài Chính - Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội; - Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của UBND Thành phố;