Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng
Loại thủ tục Quản lý đô thị
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Quản lý đô thị.

- Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ.

- Trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký.

- Chuyn giao Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân, tổ chức.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ (bản chính hoặc bn sao được công chứng, chứng thực theo quy định) bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại GPXD. Trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại;

- Bản chính GPXD đã được cấp (đi với trường hợp bị rách nát).

* S lượng h sơ: 01 b.

Thời hạn giải quyết

10 ngày m việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Bản sao giấy phép xây dựng.

Lệ phí Không.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện GPXD bị rách nát hoặc bị mất.
Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính ph vcấp GPXD;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị đnh số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp GPXD;

- Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội vviệc quy định chi tiết một snội dung về cấp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội.