Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thành lập Thư viện cấp Quận
Loại thủ tục Văn hóa - Thông tin
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Văn hóa và Thông tin (trong ngày) - Thụ lý tại phòng Văn hóa và Thông tin (thời gian 03 ngày). Cụ thể: + Công việc 1: Cán bộ phụ trách Báo cáo lãnh đạo phòng. Nghiên cứu đơn và các tài liệu kèm theo ( 01 ngày) + Công việc 2: Cán bộ phụ trách đến khảo sát thực tế: kiểm tra yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính bao gồm: Vốn tài liệu, diện tích đảm bảo cho các bộ phận chức năng hoạt động theo quy định, trang thiết bị chuyên dùng ban đầu, cán bộ chuyên môn, kinh phí hoạt động... (2 ngày) - Phòng VH&TT lập Tờ trình báo cáo UBND Quận quyết định thành lập Thư viện cấp quận (2 ngày) - Phòng VH&TT chuyển kết quả về Bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức (1 ngày)
Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: - Đơn đăng ký hoạt động thư viện (theo mẫu); - Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có; - Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của UBND Phường nơi cư trú; - Nội quy thư viện; - Các tài liệu chứng minh về điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết cho việc thành lập thư viện Quận. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111101620460.Mẫu số 1.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Vốn tài liệu: + Số lượng bản sách: 3.000 bản sách + Số tên báo, tạp ch
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000. - Nghị định chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện; - Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; - Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập Thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện. - Tiêu chuẩn người làm công tác Thư viện được qui định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)