Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp Quận
Loại thủ tục Văn hóa - Thông tin
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Văn hóa và Thông tin (trong ngày) - Thụ lý tại phòng Văn hóa và Thông tin (thời gian 03 ngày). Cụ thể: + Công việc 1: Cán bộ phụ trách Báo cáo lãnh đạo phòng. Nghiên cứu đơn và các tài liệu kèm theo (01 ngày) + Công việc 2: Cán bộ phụ trách thẩm định các điều kiện chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đó đăng ký Thư viện Quận (02 ngày). - Phòng VH&TT lập tờ trình báo cáo UBND Quận quyết định chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đó đăng ký. (2 ngày) - Phòng VH&TT chuyển kết quả về Bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức (01 ngày)
Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị; - Quyết định thành lập thư viện; - Các tài liệu chứng minh về điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết cho việc chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện; * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo yêu cầu về thành phần và chất
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000. - Nghị định chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện; - Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; - Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập Thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện. - Tiêu chuẩn người làm công tác Thư viện được qui định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).