Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Loại thủ tục Văn hóa - Thông tin
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt đọng điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại Bộ phận 1 cửa của UBND các quận, huyện, thị xã. Cán bộ tại Bộ phận 1 cửa nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ của Hồ sơ. + Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả. + Nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại cho Tổ chức, cá nhân và hướng dẫn cho Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. - Phòng Văn hóa thông tin chủ trì xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định. - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT, phòng Văn hóa thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã trong việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận; - Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; - Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân; - Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo mẫu 01a/GCN và mẫu 01b/GCN ban hành kèm theo Thông tư sô 23/2013/TT-BTTTT).
Lệ phí Theo quy định của Bộ Tài chính
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung
Cơ sở pháp lý Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 26/09/2014 của UBND thành phố Hà Nội.