Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân và giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
2 Cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
3 Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
4 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
5 Thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
6 Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
7 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuỷ lợi đầu tư vốn ngân sách Nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
8 Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500). Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Quản lý đô thị
9 Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Quản lý đô thị
10 Thẩm định (hoặc điều chỉnh) thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán dự án (do UBND Quận làm Chủ đầu tư hoặc quyết định đầu tư) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
11 Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Quản lý đô thị
12 Cấp mới, gia hạn giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
13 Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Quản lý đô thị
14 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
15 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
16 Cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
17 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
18 Gia hạn giấy phép xây dựng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
19 Tiếp công dân Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Thanh tra
20 Xử lí đơn tại cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Thanh tra