Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Thanh tra
2 Giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Thanh tra
3 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Thanh tra
4 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
5 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
6 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
7 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
8 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
9 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
10 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
11 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
12 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
13 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
14 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
15 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
16 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
17 Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
18 Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
19 Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
20 Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do Quận quản lý Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin