Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Thanh tra
2 Giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Thanh tra
3 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Thanh tra
4 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
5 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
6 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
7 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Mức độ 2 Ủy ban nhân dân qu