Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thành lập Thư viện cấp Quận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Văn hóa - Thông tin
2 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp Quận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Văn hóa - Thông tin
3 Đăng ký hoạt động Thư viện cấp Quận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Văn hóa - Thông tin
4 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
5 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Y tế
6 Đăng ký khai thác nước dưới đất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tài nguyên nước
7 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tài nguyên nước
8 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Y tế
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin