Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Văn hóa - Thông tin
3 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
4 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
5 Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp THCS mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
6 Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
7 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
9 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
10 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
11 Cho phép hoạt động giáo dục trường Trung học cơ sở tư thục mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
12 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
13 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
14 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
15 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
16 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
17 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
18 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
19 Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS (Đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác đến) mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
20 Chuyển đổi chủ nhà trẻ; trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS (nhà trường) tư thục mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo