Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Quy trình đánh giá học tập cộng đồng cấp xã mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
2 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
3 Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
4 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Văn hóa - Thông tin
5 Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nội vụ
6 Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nội vụ
7 Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nội vụ
8 Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nội vụ
9 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nội vụ
10 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nội vụ
11 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
12 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Văn hóa - Thông tin
13 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
14 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
15 Trả lại tài sản mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
16 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
17 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
18 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
19 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
20 Đăng ký khi hợp tác xã chia mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh