Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký khi hợp tác xã tách mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
2 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
4 Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
8 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (trường hợp bị mất, thất lạc) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
9 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
10 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
11 Thủ tục cam kết đảm bảo ATTP cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
12 Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
13 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
14 Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
15 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
16 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
17 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
18 Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
19 Thành lập trường tiểu học tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
20 Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo