Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá trên 500 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Kế hoạch đầu tư
2 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Kế hoạch đầu tư
3 Đăng ký hợp tác xã Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
4 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
5 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
6 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
7 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
8 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
9 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
10 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
11 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
12 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
16 Chấm dứt tạm ngừng đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
17 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
18 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp huyện thực hiện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tài chính
19 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tài chính
20 Thẩm định hồ sơ để nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Lao động-Thương binh và Xã hội