tin nổi bật

Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận khai giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới KI/2020
Ngày đăng 03/07/2020 | 16:39

Thực hiện Quyết định số 3480-QĐ/QU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới KI/2020 cho đảng viên mới được kết nạp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ quận Hoàng Mai. Dự buổi khai giảng lớp học, có đồng chí Phạm Ngọc - GVCC, nguyên Trưởng phòng Giáo dục LLCT và LSĐ, Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận

     Tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới KI/2020 có 136 học viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn quận Hoàng Mai. Trong thời gian 08 ngày, từ 29/6 - 09/7/2020, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Tại lớp bồi dưỡng, các học viên còn được trang bị thêm khối lượng kiến thức nhằm giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và phương pháp công tác cho đảng viên mới. Đối với các đồng chí đảng viên mới đây còn là một nội dung rất quan trọng, là điều kiện để cấp ủy các cấp xem xét chuyển đảng viên chính thức.

     Phát biểu và giao nhiệm vụ cho lớp học, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận nhấn mạnh, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tiến trình cách mạng, là một hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng; không chỉ trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao hơn trình độ lý luận chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt,  đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các đồng chí giảng viên và toàn thể đảng viên dự bị tham gia Lớp bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập; chấp hành nghiêm túc nội quy, nề nếp, nhất là chế độ chuyên cần; hoàn thành bảo đảm chất lượng chương trình giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá theo quy định của Trung ương. Bên cạnh đó, các đồng chí học viên cần phải ý thức và trách nhiệm rõ hơn trong thực hiện nhiệm vụ công tác của mình để rèn luyện và phấn đấu xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận