TTHC sửa đổi bổ sung

Niêm yết TTHC, tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền cấp quận, phường (theo Văn bản số 3348/SCT-QLTM ngày 06/7/2018 của Sở Công thương Hà Nội)
Ngày đăng 17/08/2018 | 18:34

Chi tiết xem tại đây