Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
5831/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Tâm 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5830/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Đình Lợi 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5829/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Gia Phúc 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5828/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Vũ Đại 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5827/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Vũ Đại 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5826/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Duy Tính 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5843/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Đua 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5842/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Thùy 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5841/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Bảo 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5840/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Thắng 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5839/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Văn Mẫn 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5838/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Hoài 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5837/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Bình 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5836/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hõn 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5849/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Minh 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5848/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Vinh 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5847/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Long 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5846/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Tô 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5845/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Thị Giộng 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5844/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Nhuần 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng