Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4506/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai-Bùi Thuý Hằng 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4386/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hằng 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4385/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Đức Long 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4384/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Xuân 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4383/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Thịnh 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4382/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Bạ 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4381/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị My 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4380/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Hành (đã chết) - Nguyễn Thị Muôn 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4379/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Lê Quang Lượng 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4378/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Tiến 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4377/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Duy Liên 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4376/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Duy Chính 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4375/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Duy Thịnh 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4374/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Vinh 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4373/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Tân (đã chết) - Nguyễn Văn Tiến (là con trai) 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4372/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Lương Ngọc Quyên 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4371/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hà 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4370/QĐ-UBND Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4(trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Giang 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4369/QĐ-UBND Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu D3/P4 (trước có ký hiệu C11-P3) thuộc phường Yên Sở quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Cán (đã chết) - Nguyễn hữu Ánh 16/09/2019 Đỗ Thanh Tùng
4363/QĐ-UBND V/v thu hồi Quyết định số 10114/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND quận Hoàng Mai về phê duyệt phương án chi tiết BT, HT để thực hiện dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II trên địa bàn phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, HN 13/09/2019 Đỗ Thanh Tùng