Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2024/TB-UBND Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND Quận) 20/06/2019 Tạ Việt Dũng
42/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ 14/06/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
43/2019/QH14 Luật Giáo dục 14/06/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
38/2019/QH14 Luật Quản lý thuế 13/06/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
39/2019/QH14 Luật Đầu tư công 13/06/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
40/2019/QH14 Luật Kiến trúc 13/06/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
185/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 13/06/2019 Nguyễn Kiều Oanh
1514//UBND-TNMT V/v giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội 13/06/2019 Nguyễn Kiều Oanh
1486/UBND-TNMT V/v kiểm tra, rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai đối với các trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh nhưng chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng cho thuê đất 12/06/2019 Nguyễn Kiều Oanh
2381/BCĐ-SGDĐT V/v điều chỉnh thời gian triển khai một số nhiệm vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020 11/06/2019 Chử Xuân Dũng
2542/QĐ-UBND V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân quận Hoàng Mai 10/06/2019 Nguyễn Quang Hiếu
1467/UBND-TNMT V/v thực hiện Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội 10/06/2019 Nguyễn Kiều Oanh
2544/QĐ-UBND Ban hành Nội quy về việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân quận Hoàng Mai 10/06/2019 Nguyễn Quang Hiếu
2543/QĐ-UBND Phê duyệt Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân quận Hoàng Mai 10/06/2019 Nguyễn Quang Hiếu
1991/TB-UBND Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận 07/06/2019 Tạ Việt Dũng
217/TB-BTCD Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND Quận (đồng chí Lê Minh Trường - Chủ tịch HĐND Quận) 07/06/2019 Tạ Việt Dũng
2532/QĐ-UBND V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bà Triệu Thị Phượng) 07/06/2019 Nguyễn Kiều Oanh
1986/TB-UBND Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Đỗ Thanh Tùng - PCT UBND Quận) 06/06/2019 Tạ Việt Dũng
1987/TB-UBND Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND Quận) 06/06/2019 Tạ Việt Dũng
213/TB-BTCD Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Thường trực Quận ủy (đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy) 05/06/2019 Tạ Việt Dũng