Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
7795/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Đỗ Thị Khang) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7794/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Văn Ngọc (Nhẫn)) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7793/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Văn Toàn) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7792/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Văn Hùng (Dũng)) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7791/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Đỗ Văn Thành) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7790/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Lê Thị Toán) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7789/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Văn Thuận) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7788/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Xuân Hiến) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7787/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Thanh Sơn) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7786/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Xuân Chinh) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7785/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Thị Quý) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7805/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Nam Hà) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7804/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Văn Liên (Ỳ)) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7803/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Đặng Văn Hường) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7802/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Văn Hùng) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7801/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Văn Hòa (Canh)) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7800/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Việt Cường) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7799/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Lê Thị Thanh Bắc) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7798/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Thị Mên) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7797/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Thị Mơ) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng