Văn hóa - Xã hội

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ
Ngày đăng 07/07/2017 | 15:10

Ngày 13/6/2017 UBND quận Hoàng Mai đã ban hành kế hoạch số 177/KH-UBND về tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017)

Mục đích nhằm:

Tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tổ chức tốt các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đối với việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” của Quận góp phần động viên chăm lo đời sống các gia đình người có công với cách mạng.

Cụ thể hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động cần phối hợp chặt chẽ từ Thành phố, Quận đến cơ sở nhằm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, kịp thời, đúng tiến độ.

Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sỹ, trong đó nhấn mạnh:

Truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là vô giá; việc chăm sóc các đối tượng này là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, của thế hệ hôm nay và mai sau.

Đảng, Nhà nước ta luôn trân trọng và đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng báo, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; những kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.

Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 70 năm qua, nhất là kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; trong đó cần nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; về kết quả thực hiện việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, về việc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng,…; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ và người có công; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với     cách mạng.

Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn,  cải thiện cuộc sống.

Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân  và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ diễn ra trên địa bàn Quận

Tổ chức thực hiện

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận: tổ chức triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), tổ chức các hoạt động cổ động trực quan, biểu diễn văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tại các địa bàn công cộng, khu đông dân cư kỷ niệm ngày 27/7.

Hướng dẫn mẫu tranh cổ động, nội dung khẩu hiệu, nội dung phát thanh tuyên truyền cho cơ sở.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

 Phối hợp với các phòng chức năng của Quận chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, trang trí, công tác vệ sinh môi trường trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Đề nghị Liên đoàn lao động Quận

Chỉ đạo các khối công nghiệp triển khai tốt công tác tuyên truyền, trang trí, công tác vệ sinh môi trường trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận

- Chỉ đạo các đơn vị khối trường học triển khai tốt công tác tuyên truyền  trong giáo viên, học sinh về ý nghĩa của ngày 27/7, triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”,“ Uống nước nhớ nguồn” trong khối trường học.

- Triển khai công tác trang trí, vệ sinh môi trường kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) trong khối trường học.

Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao Quận

Triển khai kế hoạch tuyên truyền trang trí, cổ động trên địa bàn quận gồm các tuyến phố chính: đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Nguyễn An Ninh, đường Giải Phóng, đường Trương Định, Khu Trung tâm hành chính quận Hoàng Mai... Triển khai treo dựng một số cụm panô tại các khu Trung tâm của Quận; tổ chức 01 buổi văn nghệ ngoài trời tại các địa bàn công cộng, khu đông dân cư kỷ niệm ngày 27/7.

Phòng Lao động –Thương binh xã hội Quận

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ Quận và các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; nhận phụng dưỡng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Tham mưu với lãnh đạo Quận chương trình thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ và NCC với cách mạng; các đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC và các cơ sở SXKD của thương binh, bệnh binh; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi và Đài tưởng niệm Liệt sỹ Hoàng Văn Thụ.

- Triển khai thực hiện rà soát các đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đưa vào điều trị và tẩy độc tại trung tâm nuôi dưỡng và điều trị chất độc dacam/dioxin Thành phố.

Ủy ban nhân dân các phường

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn phường trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

- Đài truyên thanh các phường xây dựng chuyên đề và tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền về các nội dung tuyên truyền trên.

- Đôn đốc kiểm tra công  tác trang trí, tuyên truyền trên địa bàn phường.

- Tổ chức, tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại các tuyến đường chính, cụm dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường.

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ!

2. Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)!

3. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng!

4. Nêu cao đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"!

5. Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng!

6. Góp sức nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của người có công  với cách mạng!

7. Làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ là trách nhiệm của mỗi cấp uỷ, chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận