Văn hóa - Xã hội

Sơ kết kiểm tra thực hiện công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Ngày đăng 13/07/2017 | 17:48

Thực hiện kế hoạch công tác năm thường niên của Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội, ngày 04/7/2017 tại Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội đã triển khai kiểm tra định kỳ thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Chủ tọa buổi làm việc là đồng chí Phó chi cục trưởng Chi cục Nguyễn Đình Lân. Thành viên tham dự gồm các trưởng phòng ban nghiệp vụ của Chi cục và lãnh đạo, cán bộ thuộc Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận Hoàng Mai

A. Về kết quả thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm :

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

     Công tác Dân số - KHHGĐ luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng chính quyền: Ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ quận được kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để giúp UBND quận chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp hoạt động giữa các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trong việc thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn quận; giao chỉ tiêu kế hoạch công tác Dân số - KHHGĐ cho UBND các phường từ đầu quý I năm 2017. Các chỉ tiêu kế hoạch, mục tiêu, chương trình đã được đưa vào Nghị quyết của Quận ủy, chương trình hành động của UBND Quận và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá các kết quả hoạt động được thực hiện thường xuyên, qua đó chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và kịp thời đưa ra các giải pháp thực hiện, khắc phục giúp cơ sở hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu được giao; đồng thời căn cứ vào các kết quả đã thực hiện tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời bổ khuyết nhiệm vụ phù hợp và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu được giao

2. Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng và ước thực hiện năm 2017:

TT

Nội dung

Thực hiện 6 tháng

  năm 2017

Ước Thực hiện

năm 2017

a

Chỉ tiêu về dân số

 

 

 

Dân số trung bình (người)

390.239

400.938

 

Số trẻ sinh ra (trẻ):

                               + Nam

                               + Nữ

2.380

1.225

1155

5.636

2.914

2.722

 

Tỷ suất sinh thô (%o, ước cả năm)

6,37‰

14,34‰

 

Giảm 0,01 ‰ so với cùng kỳ năm ngoái

 

Số sinh con 3+ (trẻ)

28

80

 

Tỷ lệ sinh con 3+ (%)

1,09%

1,43%

 

Giảm 0,01% so với cùng kỳ năm ngoái

 

Tỷ số giới tính khi sinh

(trẻ trai/trẻ gái)

107/100

107/100

 

Số bà mẹ mang thai được sàng lọc (người)

1.785

4340

 

Tỷ lệ sàng lọc trước sinh (%)

75%

77%

 

Số trẻ sơ sinh được sàng lọc (trẻ)

2023

4846

 

Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh (%)

85%

86%

 b

Chỉ tiêu BPTT

 

 

 

Các biện pháp tránh thai hiện đại

 

76%

 

     * Công tác Thông tin - Giáo dục - Truyền thông: Luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng thực hiện Chương trình Dân số-KHHGĐ và được xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từ đầu năm với nhiệm vụ chính là: Tuyên truyền, tư vấn, vận động, thuyết phục đối tượng, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các mô hình, các cuộc tọa đàm, tuyên truyền nhóm. Tổ chức phát động và triển khai có hiệu quả chiến dịch truyền thông Dân số - KHHGĐ năm 2017 với 14 cuộc Mít tinh cổ động 224 đối tượng tham gia, 31 cuộc nói chuyện 3971 đối tượng tham dự…tổ chức 14 cuộc tuyên truyền CSSKSS VTN cho học sinh khối 8,9 và nói chuyện dưới cờ tại 13 trường THCS  trên địa bàn Quận. Thực hiện các mục tiêu của chương trình Dân số - KHHGĐ được chú trọng về nội dung, hình thức, phương pháp, chủ đề ngày càng bám sát đối tượng tuyên truyền... nên đã thu hút được đối tượng tham gia ngày càng đông đảo có chất lượng và hiệu quả. Tuyên truyền sâu rộng Kết luận 119/ KL-TW ngày 04/01/2016 của ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chính sách Dân số-KHHGĐ; Chỉ thị 10/2016/CT- QU ngày 14/10/2016 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số- KHHGĐ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận Hoàng Mai. Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/216 của HĐND Thành phố Hà nội về một số giải pháp tăng cường công tác Dân số-KHHGĐ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Tham mưu xây dựng Nghị quyết và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết HĐND Quận trong công tác Dân số- KHHGĐ bằng nhiều kênh khác nhau, phối hợp liên ngành tổ chức hội nghị truyền thông, toạ đàm, mạng lưới loa đài truyền thanh băng rôn, khẩu hiệu, văn hoá, văn nghệ, tờ rơi, áp phích. Tổ chức học tập chuyên đề, tổ chức lồng ghép các nội dung khác nhằm mục đích chuyển đổi hành vi, không sinh con thứ 3+, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững.

     515 CTV tích cực hoạt động khảo sát phân loại gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững để tư vấn và cung ứng biện pháp tránh thai phi lâm sàng hướng tới vận động người dân sử dụng nguồn tiếp thị xã hội theo đúng chỉ đạo cấp trên. Các ban ngành đoàn thể, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động phối hợp chặt chẽ thông qua kế hoạch liên tịch và lồng ghép trong các chương trình, tổ chức các hội nghị lớn nhằm tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chiến dịch truyền thông KHHGĐ đợt 1được thực hiện tại 14/14 phường trong Quận đều đạt hiệu quả: thay đổi tư duy của nhân dân từ việc thụ động trong tiếp nhận thông tin về tự CSSKSS của bản thân đến việc đã có những thay đổi cơ bản về hành vi trong việc chủ động tư vấn, khám định kỳ SKSS đến chủ động xã hội hoá lựạ chon một biện pháp tránh thai thích hợp, huy động nhiều lực lượng cộng đồng tham gia, đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm. Mô hình truyền thông cao điểm, trọng điểm nhân các ngày lễ lớn được chú trọng xây dựng và tổ chức dưới nhiều hình thức như Mít tinh, liên hoan văn nghệ, liên hoan cộng tác viên với chương trình Dân số -KHHGĐ… Duy trì hoạt động đài truyền thanh Phường phát thanh chuyên đề Dân số -KHHGĐ 1 tuần/ 2-3 lần, mỗi lần 10-15 phút, các tin bài phong phú, đa dạng đã được Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Dân số-KHHGĐ cung cấp ngay từ đầu năm.

     3. Phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ:

     Đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ban ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ như: Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Giáo dục, Đoàn Thanh niên…đều có cán bộ, hội viên tham gia Ban chỉ đạo và là lực lượng đi đầu trong công tác vận động đoàn viên, hội viên, gia đình và cộng đồng thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ.

      4. Thực hiện các nội dung chương trình Dân số - KHHGĐ:

- Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ xã hội hóa các nguồn phương tiện tránh thai BCS tiếp thị tới 14 Phường.

- Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh: Trung tâm Dân số - KHHGĐ Quận đã xây dựng các kế hoạch và các hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch về khiếm thính, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cụ thể như sau:

* Thực hiện khám khiếm thính cho 5 trường mầm non trên địa bàn : Mầm non Thanh Trì, Mầm non Trần Phú, Mầm non Yên Sở, Mầm non Vĩnh Hưng, Mầm non Lĩnh Nam. Tổng số trẻ em được khám  2.500 trẻ. Số trẻ nghi ngờ khiếm thính là 30 trẻ đã tư vấn chuyển lên Bệnh viện Nhi trung ương  khám và điều trị.

     Tổ chức các hoạt động truyền thông, tọa đàm nhằm tuyên truyền về Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn Quận.

- Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá: UBND Quận ra Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ quận năm 2017; Quyết định số 25921/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND quận về việc Kiện toànBan quản lý Đề án “Tầm soát, phát hiện sớm một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh quận Hoàng Mai giai đoạn 2016-2020”, Thành lập BCĐ

     B. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 :

     Các biện pháp và giải pháp 6 tháng cuối năm:Triển khai đồng bộ việc thực hiện chương trình Dân số - KHHGĐ trên toàn Quận, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu HĐND Quận giao. Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật và triển khai các chính sách về Dân số- KHHGĐ: Nghị quyết; Chỉ thị của Đảng về công tác Dân số- KHHGĐ; Tiếp tục Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-QU ngày 14/10/2016 của Quận ủy Hoàng Mai về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2016 - 2020. Kiện toàn ổn định bộ máy làm công tác Dân số -KHHGĐ nhất là bộ máy cấp cơ sở; Tập huấn, bồi d­ưỡng kiến thức nghiệp vụ, tập huấn chuyên đề; nâng cao năng lực quản lý điều hành và tổ chức thực hiện chương trình Dân số -KHHGĐ. Tham mưu với Quận ủy- HĐND- UBND đưa ra chỉ tiêu Dân số- KHHGĐ vào Nghị quyết, văn bản và quy ước tại cộng đồng khu dân cư. Tổ chức, hướng dẫn, phối hợp liên ngành và ban Dân số-KHHGĐ cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm 2017. Tiếp tục duy trì nhân rộng mô hình điểm nhằm tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ để nâng cao nhận thức trong nhân dân và từng bước nâng cao chất lượng Dân số. Quản lý, vận hành hệ thống báo cáo thống kê điện tử chuyên ngành Dân số- KHHGĐ theo phần mềm của Tổng cục Dân số- KHHGĐ; củng cố, nâng cao chất lượng thông tin chuyên ngành Dân số-KHHGĐ( phần mềm MIS 2016H). Phối hợp cùng  Ban Tuyên giáo Quận ủy, MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội LH Phụ nữ quận tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền năm 2017. Phối hợp với Phòng Y tế làm tốt việc kiểm soát các cơ sở y tế ngoài công lập thực hiện không tiết lộ giới tính thai nhi giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng Dân số; sàng lọc trước sinh & sơ sinh. Phối hợp với Phòng GD&ĐT tiếp tục khám sàng lọc khiếm thính miễn phí cho 2500 trẻ dưới 6 tuổi tại 9 trường mầm non trên địa bàn Quận dự kiến tháng 10,11/2017; tuyên truyền đợt hai về CSSKSSVTN cho khối học THCS dự kiến tháng 10,11. Đồng thời Kiểm tra giám sát quản lý, cung ứng các biện pháp tránh thai phi lâm sàng hàng tháng và hệ thống sổ sách nghiệp vụ CTV. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Dân số- KHHGĐ chuyên sâu cho 270 cán bộ và cộng tác viên làm công tác Dân số- KHHGĐ trong tháng 10/2017 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận.

     Về kiến nghị, đề xuất của đơn vị Trung tâm Dân số- KHHGĐ Quận:Tổ chức thi tuyển viên chức Dân số nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao đối với 6/14 viên chức Dân số phường. Vị trí và diện tích của Trung tâm Dân số- KHHGĐ chưa đủ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Đề nghị xin bố trí vị trí làm việc để triển khai phòng tư vấn Dân số - KHHGĐ Quận.

     Kết luận buổi làm việc kiểm tra triển khai công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Dân số - KHHGĐ quận Hoàng Mai, đồng chí Phó chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội Vũ Đình Lân đã phát biểu chỉ đạo: biểu dương việc triển khai công tác Dân số- KHHGĐ quận Hoàng Mai đến thời điểm này đã có nhiều nỗ lực và đạt được một số thành tích đáng ghi nhận như công tác khám khiếm thính, truyền thông vận động nói chung và truyền thông vị thành niên trong trường học, công tác tài chính… Tuy nhiên còn một số tồn tại mong đơn vị sớm khắc phục như đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất về địa điểm để triển khai Đề án Sàng lọc trước sinh và sơ sinh chung của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016- 2020; triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn nữa trong công tác tập huấn và tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cộng tác viên, cán bộ Trung tâm và chuyên trách Dân số 14 phường; ổn định tổ chức bộ máy cán bộ chuyên trách cấp phường để các đồng chí chưa là viên chức an tâm công tác nhằm  đạt hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý và đào tạo cán bộ. Đồng chí cũng đồng thời chúc sức khỏe và mong các đồng chí lãnh đạo UBND quận, Ban chỉ đạo Dân số- KHHGĐ, Ban giám đốc Trung tâm Dân số- KHHGĐ và toàn thể các cán bộ, cộng tác viên và những người làm công tác Dân số quận Hoàng Mai tiếp tục nỗ lực phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác này của năm 2017./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận