Văn hóa - Xã hội

Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018
Ngày đăng 05/10/2018 | 16:03

Ngày 14/9/2018, UBND quận Hoàng Mai ban hàng Kế hoạch số 257/KH-UBND về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018. Theo đó, mục đích của Kế hoạch rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên điạ bàn Quận năm 2018; Xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương và chuẩn Thành phố làm cơ sở để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2019

     Yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình điều tra, rà soát; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo để mọi tổ chức và người dân được biết; Hướng dẫn, vận động nhân dân kê khai đầy đủ, trung thực quá trình điều tra, rà soát đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình, tiến độ, có sự tham gia của các cấp, các ngành liê quan và của người dân; bảo đảm đúng đối tượng, không trùng lặp, bỏ sót và phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân trên địa bàn Quận.

     Phương pháp xác định hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình căn cứ vào thực thế nhân khẩn, việc làm, tài sản, tư liệu sản xuất, điều kiện sinh hoạt của hộ gia đình, không điều tra trực tiếp thu nhập.

     Phương thức tuyên truyền: thông qua các hội nghị; hệ thống truyền thanh các phường, bảng tin tại trụ sở UBND phường, tổ dân phố và qua các phương tiện thông tin đại chúng khác

     Đối tượng điều tra: hộ gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Hoàng Mai; phạm vi điều tra toàn bộ hộ gia đình tại các tổ dân phố 14 phường thuộc quận Hoàng Mai.

     Phương pháp điều tra: thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu thập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã  hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận