Văn hóa - Xã hội

Tích cực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc
Ngày đăng 19/11/2022 | 10:57

Di sản văn hóa Việt Nam bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể, là tài sản vô cùng quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong suốt bề dày lịch sử hàng ngàn năm. Di sản văn hóa chứa đựng vốn kinh nghiệm, tri thức sống của con người, hội tụ những yếu tố phẩm chất tốt đẹp, có bề dày về thời gian, phong phú về loại hình. Đây là bộ phận quan trọng tạo nên môi trường văn hóa của các cộng đồng, là yếu tố cơ bản tạo nên truyền thống văn hóa, là cơ sở cho sự sáng tạo cái mới.

     Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 65/SL về bảo tồn cổ vật, di tích trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nội dung Sắc lệnh phản ánh những tư tưởng, quan điểm rất cơ bản, sâu sắc đối với việc bảo tồn di sản văn hóa, khẳng định việc bảo tồn cổ vật, di tích “là công việc rất quan trọng và rất cần thiết cho công cuộc kiến thiết nước Việt Nam”. Cho đến nay, Sắc lệnh vẫn giữ nguyên ý nghĩa lý luận và thực tiễn, soi sáng cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đất nước.

     Với ý nghĩa đó, ngày 24/02/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc lấy ngày 23/11 là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam”. Mục đích nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân.

     Di sản văn hóa Việt Nam đã thực sự khẳng định được vị trí, vai trò trong đời sống xã hội, có sức lan tỏa mãnh liệt nhưng đồng thời cũng đang đối mặt với những thách thức to lớn, những tác động trực tiếp từ thiên nhiên, môi trường và con người. Chính vì thế, ngày 29/6/2001, Quốc hội khóa X đã ban hành “Luật Di sản văn hóa” nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và toàn dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

     Hà Nội có 5.922 di tích lịch sử - văn hóa, 1.793 di sản văn hoá phi vật thể được nhận diện, kiểm kê, đưa vào danh sách để bảo vệ. Những năm qua, Hà Nội được đánh giá có nhiều kinh nghiệm, dẫn đầu cả nước trong thực hiện công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản . Nhận thức của các tầng lớp Nhân dân  đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản ngày càng được nâng cao giúp cho Hà Nội đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong công tác xã hội hóa nguồn kinh phí cho công tác này.

     Với sự chung tay của các cấp chính quyền, các tầng lớp Nhân dân, các doanh  nghiệp, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo vệ và phát huy giá trị. Hà Nội có nhiều di sản được vinh danh là di sản văn hóa thế giới, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, di sản văn hóa quốc gia, được bảo tồn hiệu quả. Nhiều di sản đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô với bạn bè quốc tế.

     Thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến  năm 2045, Hà Nội đang tập trung phát triển công nghiệp văn hóa từ vốn di sản.

     Hưởng ứng ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô cần tích cực, chủ động thực hiện tốt Luật Di sản văn hóa và các quy định về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Hãy chung tay đóng góp trí tuệ, công sức để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa bởi đây chính là nguồn tài sản quý giá, cấu thành môi trường sống của con người Thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nguồn: phòng VHTT quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận