Xây dựng - Quản lý đô thị

Công bố bàn giao quy hoạch ô C10/P2 trong quy hoạch quận Hoàng Mai
Ngày đăng 08/10/2014 | 00:00  | View count: 748

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009QH12;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 225/2005/QĐ-UB ngày 16/12/2005 của UBND Thành phố pphê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai tỷ lệ 1/2000; Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 12/02/2009 của UBND Thành phố thu hồi 1.330m2 đất tại C10/P2 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai cho CTCP Trung Hiếu thuê để xây dựng trạm kinhdoanh xăng dầu kết hợp bãi đỗ xe; Công văn số 3546/QHKT-P2 ngày 19/11/2012 của Sở QH-KT báo cáo UBDN Thành phố cho phép điều chỉnh Quyết định số 712/QĐ-UBDN ngày 12/02/2009 từ chức năng cây xăng kết hợp bãi đỗ xe sang chức năng bãi đỗ xe kết hợp thương mại, dịch vụ và điều chỉnh cục Quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai từ chức năng bãi đỗ xe sang chức năng bãi đỗ xe kết hợp thương mại, dịch vụ (phục vụ bãi đỗ xe) trên nguyên tắc giữ nguyên ranh giới, mốc giới khu đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 916026 ngày 09/6/2010; Công văn số 10412/UBND-QHXDGT ngày 25/12/2012 của UBDN Thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố chấp thuận đề xuất của Sở QH-KT tại văn bản nêu trên, giao Sở QH-KT phê duyệt điều chỉnh chức năng ô đất, quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc; hướng dẫn Doanh nghiệp triển khai theo quy định; Công văn số 224/UBND-ĐC ngày 04/12/2013 của UBDN phường Trần Phú tổ chức hội nghị trong đó có đại diện cộng đồng dân cư thống nhất nội dung điều chỉnh quy hoạch để thực hiện Dự án đầu tư bãi đỗ xe kết hợp thương mại, dịch vụ tại ô đất C10/P2; Quyết định số 1553/QĐ-QHKT ngày 05/5/2014 của Sở QH-KT về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất xây dựng công trình tại ô quy hoạch ký hiệu C10/P2 (trong Quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 225/2005/QĐ-UBN ngày 16/12/2005); Báo cáo số 47/BC-QLĐT ngày 11/9/2014 của phòng Quản lý đô thị UBND quận Hoàng Mai về việc tổ chức công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất xây dựng công trình tại ô quy hoạch ký hiệu C10/P2 trong quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai tại phường Trần Phú.
Ngày 23/9/2014, tại trụ sở UBND phường Trần Phú, UBND quận Hoàng Mai và CTCP Trung Hiếu tổ chức Lễ công bố quy hoạch và bàn giao hồ sơ Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt cho UBND phường Trần Phú.
Nội dung bàn giao cụ thể như sau:
1. Tên hồ sơ bàn giao:
- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất xây dựng công trình tại ô quy hoạch C10/P2 trong quy hoạch quận Hoàng Mai tại phường Trần Phú (từ chức năng đất xây dựng trạm kinhdoanh xăng dầu kết hợp bãi đỗ xe sang chức năng đất xây dựng bãi đỗ xe kết hợp thương mại, dịch vụ (phục vụ bãi đỗ xe)).
- Địa điểm: phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
2. Thành phần hồ sơ bàn giao:
- Quyết định phê duyệt quy hoạch và bản vẽ kèm theo;
- Các văn bản pháp lý liên quan.
3. Trách nhiệm của UBND phường sau khi nhận bàn giao:
- Quản lý tài liệu không để mất mát, hư hỏng.
- Thông báo công khai và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết quy hoạch đã được Sở QH-KT phê duyệt.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch được duyệt và xử lý các vi phạm xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của Pháp luật.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận