Xây dựng - Quản lý đô thị

Thực hiện quản lý chất thải phát sinh tại khu cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú
Ngày đăng 15/06/2021 | 15:53  | View count: 355

Thực hiện Văn bản số 3514/SXD-HT ngày 10/5/2021 của Sở Xây dựng về việc đảm bảo thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, các khu xử lý tập trung trên địa bàn Thành phố, phòng chống dịch Covid-19 và Văn bản số 3442/STNMT-CCBVMT ngày 17/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc quản lý chất thải phát sinh tại khu cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, UBND quận Hoàng Mai yêu cầu các đơn vị:

     1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai:

     - Tiếp tục chủ động, thực hiện hướng dẫn của các Bộ ngành, Thành phố và các Sở ngành về phân loại, thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, đặc biệt trong các khu cách ly; chỉ đạo các đơn vị nhà thầu duy trì vệ sinh môi trường không để tồn đọng rác thải sinh hoạt trên địa bàn; bố trí đầy đủ thùng thu chứa rác có nắp đậy tại các khu vực công cộng.

     - Chủ động, xây dựng thực hiện các phương án, kịch bản về quản lý, phân loại, xử lý chất thải trong trường hợp phát sinh ổ dịch trên địa bàn; yêu cầu nhà thẩu có giải pháp phòng hộ, chống lây nhiễm bệnh Covid-19 trong cán bộ, công nhân giữ gìn an toàn lực lượng, đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn.

     - Yêu cầu khu cách ly tập trung trên địa bàn Quận phải được chuyển giao rác thải nguy hại lây nhiễm cho các đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và  Môi trường cấp phép xử lý chất thải nguy hại để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường thu gom rác thải nguy hại tại khu cách ly thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi cư trú theo hướng dẫn tại mục 1 của Văn bản số 3442/STNMT-CCBVMT ngày 17/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

     - Kiểm tra, kịp thời phát hiện và báo cáo UBND Quận xử lý các đơn vị để lẫn chất thải y tế đặc biệt, chất thải y tế lây nhiễm vào chất thải rắn sinh hoạt.

     - Chủ động cùng với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp tham mưu UBND Quận kiến nghị với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn về hình thức lựa chọn nhà thầu đối với công tác thu gom, vận chuyển chất thải lây nhiễm tại các khu cách ly tập trung, khu cách ly tại nhà, nơi cư trú; với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế để xây dựng quy trình, định mức, đơn giá về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các khu cách ly theo quy định.

     - Chủ động phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch đảm bảo kinh phí thực hiện công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tạo các khu cách ly theo phân cấp tại Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách.

     2. UBND 14 phường thuộc Quận:

     - Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, giữ vệ sinh nơi ở; việc dọn vệ sinh tại các khu dân cư cuối tuần (nếu có), đảm bảo các quy định về đeo khẩu trang, không tập trung đông người và giữ khoảng cách an toàn theo quy định.

     - Tuyên truyền, đôn đốc, theo dõi và giám sát các cơ sở y tế, khu cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, nơi cư trú của những người thuộc diện nghi nhiễm chủng virus biến thể mới Sars-Cov2 thực hiện tốt công việc phân loại, lưu giữ và vận chuyển, xử lý chất thải y tế phát sinh đặc biệt đối với chất thải y tế nguy hại lây nhiễm theo đúng quy định tại Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

     3. Đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại lây nhiễm:

     - Thực hiện nghiêm túc và kịp thời việc thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại lây nhiễm theo đúng lịch trình đã đăng ký với Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận và theo đúng chủng loại, phương tiện vận chuyển chuyên dụng, quy trình xử lý theo đúng giấy phép xử lý chất thải nguy hại đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép; đặc biệt phải ưu tiên xử lý trong ngày (trường hợp bất khả kháng chưa xử lý ngay trong ngày phải lưu giữ ở nhiệt độ dưới 20oC và thời gian lưu giữ tối đa không quá 02 ngày).

     - Cung cấp đầy đủ túi đựng chất thải lây nhiễm, thiết bị thu gom, phân loại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho người cách ly tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

     - Bố trí đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động cho nhân viên làm công tác thu gom, vận chuyển chất thải lây nhiễm tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

     - Phối hợp với UBND phường trong việc giám sát để kịp thời báo cáo UBND Quận kiểm tra, xử lý các trường hợp không phân loại và lưu giữ chất thải phát sinh theo quy định.

     4. Đơn vị duy trì VSMT trên địa bàn:

     - Yêu cầu Liên danh Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long - Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì thực hiện nghiêm túc các quy định của UBND Thành phố về công tác thu gom, tập kết và vận chuyển chất thải sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trường.

     UBND quận Hoàng Mai yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận