Xây dựng - Quản lý đô thị

Kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Ngày đăng 22/12/2021 | 17:02  | View count: 257

Kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

     1. Kết quả công tác cấp Giấy phép xây dựng và kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng năm 2021

     1.1. Về công tác cấp phép xây dựng:

- Số lượng Giấy phép xây dựng đã cấp từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/11/2021 là 1.477 trong đó:

- Nhà ở riêng lẻ: Số lượng giấy phép 1.477 với tổng diện tích sàn khoảng: 295.400m2.

     1.2. Về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn:

Tổng số công trình xây dựng phát sinh trong kỳ báo cáo: 1081công trình

- Số công trình xây dựng không vi phạm: 1052 công trình

- Số công trình xây dựng vi phạm: 29 công trình

+ Không phép: 08 công trình

+ Sai phép: 12 công trình

+ Vi phạm về vệ sinh môi trường: 03 công trình

+ Vi phạm khác: 06 công trình

Kết quả xử lý:

- Tự khắc phục: 14 công trình

- Cưỡng chế: 02 công trình

- Đã được cấp, bổ sung điều chỉnh GPXD: 02 công trình

- Đang tiếp tục giải quyết: 11 công trình

     * Về xử phạt vi phạm hành chính: Trong năm 2021, UBND quận Hoàng Mai và UBND phường nơi có công trình vi phạm đã ban hành 29 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 1.045.000.000 đồng. Thu về ngân sách nhà nước 792.500.000 đồng.

     Tổng số thu thuế xây dựng của UBND 14 phường trong năm 2021 thu được 3.715.744.000 đồng.

     2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 :

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị.

- Tăng cường công tác kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, đảm bảo 100% các công trình xây dựng đều được kiểm soát.

- Kịp thời phát hiện và thiết lập hồ sơ xử lý đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng theo Nghị định số 139/2017/ NĐ- CP ngày 27/11/2017 và các văn bản pháp luật hiện hành trong lĩnh vực xây dựng và giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận