Xây dựng - Quản lý đô thị

Thi công xây dựng công trình đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Ngày đăng 22/12/2021 | 17:08  | View count: 186

Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai nhận được Văn bản số 4244/UBND-ĐT ngày 29/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thi công xây dựng công trình đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Về việc này, UBND quận Hoàng Mai có ý kiến chỉ đạo như sau:

     Giao UBND 14 Phường trên địa bàn Quận chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các lực lượng chức năng thực hiện một số nội dung sau:

     1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch cho cán bộ, công nhân tại các công trường xây dựng trên địa bàn triển khai, áp dụng “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng công trình đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” được ban hành kèm theo Văn bản số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng.

     2. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện Hướng dẫn nêu trên của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

     3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Quận về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn quản lý.

     UBND Quận yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận