Xây dựng - Quản lý đô thị

Đảm bảo chất lượng công tác quản lý, duy trì hệ thông chiếu sáng công cộng trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 22/12/2021 | 17:09  | View count: 77

Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai nhận được Văn bản số 9177/SXD-HT ngày 11/11/2021 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc đảm bảo chất lượng công tác quản lý, duy trì hệ thông chiếu sáng công cộng trên địa bàn Thành phố. Về việc này, UBND Quận chỉ đạo các đơn vị như sau:

     1.  Giao UBND các Phường phối hợp với các đơn vị đang quản lý duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng theo phân cấp trên địa bàn, thực hiện công tác kiểm tra, rà soát việc duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng đảm bảo tỷ lệ, chất lượng chiếu sáng công cộng theo quy định.

     2.  Giao Ban QLDA ĐTXD quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị được Sở Xây dựng giao nhiệm vụ quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng trong quá trình thực hiện các công tác quản lý, duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Quận để đảm bảo ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp khi thực hiện phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thành phố.

     UBND Quận yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận