y tế - giáo dục

Chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn quận đến năm 2020
Ngày đăng 10/07/2018 | 11:44  | View count: 517

Ngày 29/6, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND về chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn Quận đến năm 2020. Theo đó, đối với nhóm chỉ tiêu nâng cao năng lực ngành y tế mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo quy định và có phòng khám bệnh nghề nghiệp đủ điều kiện theo quy định

     Trên 50% người làm công tác y tế cơ sở được tập huấn, đào tạo để cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động; trên 80% người thuộc lực lượng sơ cứu cấp cứu tại nơi làm việc được tập huấn, cập nhật về sơ cứu, cấp cứu. Xây dựng cơ sở dữ liệu về bệnh nghề nghiệp và môi trường lao động.

     Tương tự, nhóm chỉ tiêu chuyên môn về y tế lao động và bệnh nghề nghiệp, mục tiêu trên 70% doanh nghiệp lớn và 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp phải được thực hiện quan trắc môi trường lao động. 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có yếu tố nguy hại đến sức khỏe được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp. 100% người lao động bị tai nạn lao động được sơ cứu, cấp cứu, điều trị và phục hồi chức năng theo quy định; người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh liên quan đến nghề nghiệp...

     Đối với nhóm chỉ tiêu về thông tin truyền thông, mục tiêu trên 90% người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người lao động cấp Quận và trong các ban quản lý khu công nghiệp, được truyền thông và tập huấn nâng cao năng lực về vệ sinh lao động và kiểm soát bệnh nghề nghiệp.

     Nhóm chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh lao động đối với nhân viên y tế, mục tiêu 100% số đơn vị, cơ sở lao động trong ngành y tế được lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. 100% người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động được tập huấn và cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động; 100% người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được tập huấn và cấp thẻ an toàn lao động; 100% người lao động được tập huấn và cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động; 100% đơn vị, cơ sở lao động trong ngành y tế thực hiện lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động, khám sức khỏe cho người lao động trước khi được bố trí công việc, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và lập hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động. 100% người lao động được trang bị các phương tiện phòng hộ cá nhân, phương tiện cấp cứu, cứu hộ cần thiết để phòng ngừa, đối phó, ứng cứu sự cố và tai nạn lao động trong quá trình làm việc.

     Để đạt thực hiện những mục tiêu đề ra, UBND xây dựng nội dung thực hiện đến năm 2020 theo từng nhóm hoạt động.

     * Nhóm hoạt động nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cơ sở y tế cấp chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc; chứng chỉ đào tạo bệnh nghề nghiệp; xây dựng hướng dẫn nâng cao sức khỏe cho người lao động; tổ chức kiểm tra thực hiện các quy định của  pháp luật về tai nạn lao động được khám và điều trị tại các cơ sở khám bênh, chữa bệnh trên địa bàn; tăng cường sử dụng số liệu y tế lao động trong việc lập kế hoạch, đánh giá giải pháp phòng bệnh nghề nghiệp.

     * Nhóm hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ y tế lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc: Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị chuyên ngành thiết yếu cho các đơn vị chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, kiểm soát môi trường lao động và bệnh nghê nghiệp; hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ công tác sơ cứu, cấp cứu cho các tổ chức và các cơ sở y tế phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

     * Nhóm hoạt động truyền thông, giáo dục và tư vấn vệ sinh lao động: Triển khai các hoạt động tuyên truyền, truyền thông đa dạng, linh hoạt trên hệ thống loa phát thanh của phường và các hình thức tuyên truyền khác nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe người lao động phòng bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở y tế, cơ sở lao động và cộng đồng xã hội trên địa bàn; lồng ghép tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục cho các cơ sở lao động trong “tháng hành động quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động” hàng năm; xây dựng và biên soạn, in ấn các nội dung truyền thông về chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng bệnh nghề nghiệp phù hợp cho từng nhóm ngành nghề và lao động phi kết cấu; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn kỹ năng truyền thông, giáo dục, kỹ năng tư vấn thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng bệnh nghề cho các cơ sở lao động; tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động tại các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn.

     * Nhóm các hoạt động kiểm tra, giám sát: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động, đặc biệt các cơ sở có nguy cơ phát sinh nhiều yếu tố nguy hiểm có hại sức khỏe tại các cơ sở y tế.

     * Nhóm hoạt động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với nhân viên y tế: Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động và công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động phòng bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở y tế; tổ chức hội thảo, tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động đối với nhân viên y tế; các lớp tập huấn Giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động, thẻ an toàn lao động cho người lao động trong ngành y tế./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận