y tế - giáo dục

Tập huấn "Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên"
Ngày đăng 28/05/2013 | 00:00  | View count: 1352

Thực hiện kế hoạch số 1139/KH-SYT ngày 10/5/2013 của Sở Y tế Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên; nhằm nâng cao nhận thức và hành động của mỗi điều dưỡng viên và cán bộ y tế về đạo đức nghể nghiệp trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngày 21/5/2013 Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai đã tổ chức tập huấn "Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên". Tham dự lớp tập huấn có trên 200 điều dưỡng viên của Trung tâm Y tế và trưởng các đơn vị trực thuộc. Các điều dưỡng viên đã được phổ biến đầy đủ nội dung Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên bao gồm 8 tiêu chuẩn và 30 tiêu chí. Đây là những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp quan trọng mà mỗi điều dưỡng viên cần nghiêm túc học tập và vận dụng thực hiện trên từng vị trí công tác.

Tiếp theo hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, theo kế hoạch đã đề ra, tới đây Ban chỉ đạo thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên của Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên sẽ tổ chức phát động phong trào thi đua cam kết thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Việt Nam. 100% điều dưỡng viên sẽ căn cứ vào nội dung, tự bản thân đánh giá những gì đã làm được, những gì còn khuyết điểm, hạn chế, trên cơ sở đó đăng ký thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên.

Cùng với việc triển khai thực hiện kế hoạch "Năm kỷ cương hành chính – 2013"; kế hoạch học tập chuyên đề năm 2013 " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ nêu gương, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp"; kế hoạch thực hiện chỉ thỉ số 03/CT-BYT ngày 1/4/2013 của Bộ Y tế "Về việc tăng cường các giải pháp thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh"; cùng với phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1968 – 11/6/2013), việc triển khai thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên của Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai đã nâng cao nhận thức, ý thức tự giác rèn luyện thực hiện đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, viên chức trong toàn Trung tâm Y tế trong đó có đội ngũ điều dưỡng viên. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo đã yêu cầu công khai Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên tại các đơn vị để đồng nghiệp, người bệnh, nhân dân giám sát, đánh giá việc thực hiện của từng cá nhân người điều dưỡng.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận