Văn hóa - Xã hội

Triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 21/03/2023 | 08:47

Thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 17/02/2023 của Thành uỷ Hà Nội về “Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Ngày 14/3/2023, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc thi trên địa bàn Quận với các nội dung chính như sau:

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     1. Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

- Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng. Hình thành nguồn tài liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

     2. Yêu cầu

- Chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định có liên quan.

- Quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, nhất là những điểm mới so với các cuộc thi trước. Thông qua đó, động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân quận Hoàng Mai.

- Qua Cuộc thi lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

- Công tác chuẩn bị, tổ chức Cuộc thi phải được tiến hành bài bản, chu đáo; công tác thẩm định, đánh giá tác phẩm dự thi phải khách quan, công tâm, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch.

     II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

     1. Tên cuộc thi

     Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai.

     2. Chỉ đạo, tổ chức cuộc thi

     2.1. Chỉ đạo cuộc thi

     Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch quận Hoàng Mai (Ban Chỉ đạo 35 Quận).

     2.2. Tổ chức cuộc thi

- Đơn vị thường trực: Ban Tuyên giáo Quận ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quận.

- Đơn vị phối hợp: Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị Quận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận, phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 Quận.

     3. Đối tượng tham gia dự thi

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quận, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Quận (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc và Ban Giám khảo Cuộc thi).

Khuyến khích sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Quận; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Quận, cộng tác viên dư luận xã hội Quận; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang…đóng trên địa bàn Quận.

     4. Về tác phẩm dự thi

Các cơ quan, đơn vị thẩm định, lựa chọn bài thi chất lượng, đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu và gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy - Cơ quan Thường trực Cuộc thi (có văn bản hướng dẫn riêng).

Hồ sơ dự thi gồm: Danh sách tổng hợp số bài dự thi sau khi đơn vị đã thẩm định, đánh giá; mỗi bài dự thi gồm 02 bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word) gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi đảm bảo đúng thời gian quy định (theo mẫu gửi kèm).

     5. Tiêu chí đối với tác phẩm dự thi

     5.1. Tiêu chí chung

Tác phẩm tham gia dự thi là các tác phẩm chính luận được viết bằng tiếng Việt, bảo đảm về hình thức nêu tại Thể lệ cuộc thi (ban hành kèm theo Kế hoạch này).

Tác phẩm tham gia dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các tạp chí, sách, báo, bản tin, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan Trung ương, Thành phố, Quận cho đến trước thời điểm gửi tham gia dự thi. Các tác phẩm đảm bảo tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không quá 20% với các công trình/bài viết khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác).

     5.2. Tiêu chí về chủ đề, nội dung, hình thức thể hiện

Các tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những tác phẩm mang tính “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay (Phụ lục định hướng chủ đề kèm theo Kế hoạch này).

     5.3. Về bản quyền

- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi bài tham gia dự thi.

- Sau khi gửi dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng phải báo cáo và gửi minh chứng kèm theo về cơ quan, đơn vị đã nhận tác phẩm hoặc gửi về đơn vị thường trực Cuộc thi.

- Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

     6. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm, hồ sơ dự thi

     6.1. Thời gian : Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 10/5/2023.

     6.2. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi : Các đơn vị tổng hợp và gửi tác phẩm trực tiếp về Ban tổ chức Cuộc thi (theo địa chỉ: Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai, Khu Trung tâm hành chính Quận, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) đảm bảo đúng thời gian quy định. Đồng thời, gửi file mềm về email: btghoangmai@gmail.com hoặc btg_quhoangmai@hanoi.gov.vn .

     6.3. Hồ sơ dự thi : Hồ sơ dự thi gồm: Báo cáo tổng kết quá trình triển khai Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương (trong đó: Nêu rõ hình thức triển khai, tổng số bài dự thi thu được; số bài dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi sau khi thẩm định, đánh giá); các tác phẩm gửi dự thi thống kê theo danh sách (có mẫu gửi kèm) gồm 02 bản in và file mềm gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy trước ngày 10/5/2023 .

     7. Lộ trình tổ chức Cuộc thi

- Tuần 2 tháng 3/2023: Tổ chức phát động Cuộc thi ở cấp Quận và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn Cuộc thi. Căn cứ kế hoạch, thể lệ Cuộc thị, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.

- Ngày 10/5/2023: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp Quận.

- Từ ngày 11/5/2023 đến ngày 30/5/2023: Tổ chức chấm chung khảo cấp Quận.

- Ngày 30/5/2023: gửi các bài dự thi xuất sắc về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Thành phố.

- Tháng 7: Tổ chức trao giải Cuộc thi cấp Quận.

     III. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO VÀ THƯ KÝ CUỘC THI

     1. Ban Tổ chức Cuộc thi: Các đồng chí Thường trực Quận ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực BCĐ 35 Quận.

     Ban Tổ chức Cuộc thi được sử dụng con dấu của Quận ủy trong quá trình hoạt động.

     2. Ban Giám khảo Cuộc thi: Các đồng chí thành viên BCĐ 35 Quận và mời một số chuyên gia của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ban Tuyên giáo Thành ủy.

     3. Tổ thư ký giúp việc Ban Giám khảo: Lãnh đạo và Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy (Cơ quan Thường trực BCĐ 35 Quận), Trung tâm Chính trị Quận.

     IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- Đối với tác phẩm: Ban Tổ chức trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

- Đối với tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi trao từ 05-10 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị có quá trình tổ chức và triển khai Cuộc thi sâu rộng, sáng tạo, bài bản phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại cơ quan, đơn vị; có nhiều tác phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng tốt.

- Ngoài giải chính thức, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tặng từ 01-05 giải triển vọng cho bài dự thi của đoàn viên, thanh niên có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên; 01 giải cho thí sinh cao tuổi nhất, 01 giải cho thí sinh trẻ tuổi nhất tham dự Cuộc thi.

     V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Phân công nhiệm vụ

     1.1. Ủy ban Nhân dân Quận

Chỉ đạo Ban biên tập Cổng thông tin điện tử, phòng Văn hóa và Thông tin Quận đăng tải Kế hoạch này của Quận ủy và Thể lệ, định hướng của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Quận trên Cổng thông tin điện tử Quận; tổ chức thông tin, tuyên truyền về Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống Đài phát thanh các phường; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… tích cực, chủ động tham gia Cuộc thi đạt kết quả tốt, chất lượng cao.

     1.2. Ban Tuyên giáo Quận ủy - Cơ quan Thường trực BCĐ 35 Quận - Cơ quan Thường trực Cuộc thi

Tham mưu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, triển khai Cuộc thi sâu rộng, đạt hiệu quả cao, thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Quận. Tổ chức phát động, triển khai trên địa bàn Quận bảo đảm sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi; tổ chức thu nhận, thẩm định các tác phẩm dự thi theo Thể lệ và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi đúng thời gian quy định.

Phối hợp với Văn phòng Quận ủy lập dự toán kinh phí tổ chức Cuộc thi cấp Quận. Tham mưu tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo 35 Quận mở rộng, phát động Cuộc thi; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn Cuộc thi cho cơ sở, các tập thể và cá nhân tham gia Cuộc thị; Tổng kết, trao giải Cuộc thi (dự kiến trong tháng 7/2023) và lựa chọn bài dự thi xuất sắc gửi về Thành phố dự thi.

     1.3. Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị Quận, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 Quận, phòng Giáo dục và Đào tạo Quận

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, trường học của Quận tổ chức tốt Cuộc thi. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên của đơn vị tham gia Cuộc thi đảm bảo số lượng, chất lượng theo đúng tiến độ đề ra.

Văn phòng Quận ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy lập dự toán kinh phí; tổ chức phát động, tổng kết, trao giải Cuộc thi đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

     1.4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Quận

Chỉ đạo các đơn vị cơ sở trong hệ thống đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi nhằm lan toản sâu rộng ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc thi trong giai đoạn hiện nay (có văn bản hướng dẫn riêng).

     1.5. Các cấp ủy Đảng trực thuộc Quận ủy

Triển khai Cuộc thi tại địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, đúng tiến độ. Tổ chức tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi cấp Quận.

     2. Công bố và trao giải

Lễ công bố và trao giải Cuộc thi cấp Quận được tổ chức vào tháng 7/2023.

     3. Kinh phí tổ chức Cuộc thi

Đối với các cơ sở, cơ quan, đơn vị: Kinh phí được trích từ ngân sách hoạt động năm 2023 theo quy định.

Đối với Cuộc thi cấp Quận: Kinh phí tổ chức Cuộc thi được bố trí từ nguồn kinh phí hoạt động của BCĐ 35 Quận năm 2023.

Nguồn: phòng VHTT quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh