Văn hóa - Xã hội

Tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai.
Ngày đăng 20/05/2024 | 14:45

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 05/3/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024); Hướng dẫn số 117-HD/QU ngày 11/4/2024 của Quận ủy Hoàng Mai hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024); Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND quận Hoàng Mai về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), Uỷ ban nhân dân quận Hoàng Mai triển khai Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 14/5/2024 về việc tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn Quận.

Với mục đích nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, công tác bảo trợ xã hội đến cán bộ, đảng viên, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và nhân dân hiểu rõ để thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các chế độ chính sách đối với Người có công với cách mạng, công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn Quận; Ủy ban nhân dân Quận yêu cầu phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các phường tuyên truyền, phổ biến đầy đủ chính xác nội dung của các văn bản (Pháp lệnh, Nghị định, các văn bản liên quan…) đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dễ hiểu, nắm bắt được các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Người có công, bảo trợ xã hội. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, huy động và phát huy mọi nguồn lực để phục vụ công tác tuyên truyền.

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan tham mưu giúp UBND Quận xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch, chủ động báo cáo và tổ chức các hội nghị tuyên truyền về chế độ chính sách đối với Người có công, công tác bảo trợ xã hội tại các phường. Hướng dẫn UBND các phường thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.

Theo đó, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội dự kiến tổ chức 03 hội nghị tại Quận và UBND các phường vào tháng 5/2024 cho gần 1.000 đại biểu đại diện các ban ngành, đoàn thể phường, Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, đặc biệt là các đối tượng chính sách người có công, bảo trợ xã hội trên địa bàn; tiếp tục tuyên truyền nội dung chính sách người có công gồm Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định chi tiết, và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng của thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của đại diện các ban liên lạc tù chính trị thành phố Hà Nội và nội dung, mức tặng quà của Thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; Ngày Quốc khánh 2/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và tết Trung thu. Tuyên truyền chính sách bảo trợ xã hội gồm Luật người khuyết tật, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố và một số văn bản liên quan.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các phường tổ chức thực hiện kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2024 đạt hiệu quả./.

Nguồn: LĐTB&XH

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh