Công tác cải cách hành chính

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 26/03/2018 | 15:31

Ngày 28/02/2018, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018

     Theo đó, nội dung công tác tuyên truyền làm rõ về tầm quan trọng của nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Quận với những đóng góp cho sự phát triển của Quận, Thủ đô và với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Tuyên truyền về nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị và các doanh nghiệp, tổ chức liên quan, cùng toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác. Tập trung tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đang thí điểm trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính ở các phòng, ban, ngành, các phường trên địa bàn Quận; những mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hoặc chưa tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông....

     Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng hiệu quả CNTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội; nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như trong đời sống xã hội.

     Tuyên truyền về Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, mô hình Thành phố thông minh, các mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả, điển hình của các cơ quan, đơn vị; về các giải pháp, các điển hình thành công ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị khi giải quyết thủ tục hành chính.

     Tuyên truyền về các đề án, dự án liên thông nhằm giảm bớt thời gian, công sức, gánh nặng thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. 

     Thông qua công tác thông tin tuyên truyền nhằm mục đích tuyên truyền tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Quận về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Quận. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể trong công tác tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao. Phát huy vai trò của  các cơ quan truyền thông trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính.

     Tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Thường xuyên phổ biến nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, từng đơn vị. Tiếp tục kết hợp, lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

     Triển khai nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền để lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng, ban, đơn vị, các phường, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu biết về tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa, mục tiêu của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, làm cho mọi tầng lớp nhân dân ý thức được trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc thực hiện thủ tục hành chính, từ đó huy động tối đa mọi nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Quận.

     Kịp thời khen thưởng, động viên các gương điển hình thành công, những sáng kiến, cải tiến, kinh nghiệm, những mô hình tích cực, hiệu quả trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính cũng như thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đồng thời có biện pháp xử lý đối với những trường hợp tiêu cực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác…

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận