phường vĩnh hưng

Phường Vĩnh Hưng: Khen thưởng khuyến học năm học 2019-2020
Ngày đăng 28/09/2020 | 15:57  | View count: 107

Thực hiện chương trình hoạt động của Hội khuyến học phường Vĩnh Hưng về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, Hội Khuyến học phường Vĩnh Hưng đã xây dựng, triển khai kế hoạch và kết hợp với 7 Khu dân cư trong Phường rà soát, tổng hợp thu nộp giấy khen học sinh hoàn thành xuất sắc đối với các em học sinh cấp Tiểu học và học sinh đạt từ loại giỏi trở lên đối với cấp học THCS và PTTH, các em đạt giải các môn Văn hóa, Thể thao khen thưởng từ cấp Quận, Thành phố, Quốc gia và các em học sinh thuộc diện con hộ nghèo có ý thức vươn lên trong học tâp trên địa bàn phường

     Năm học 2019 - 2020, toàn phường Vĩnh Hưng có 1.748 học sinh đạt học sinh giỏi các cấp trong đó 20 em đạt giải cấp Quốc gia, Quốc tế; 14 em đạt giải cấp Thành phố; 10 em đạt giải cấp Quận; 44 em có thành tích cao.

     Công tác thi đua khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả Thi đua - khen thưởng, đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

     Cũng nhân dịp này, Hội khuyến học Phường Vĩnh Hưng đã trích gần 90 triệu tiền quỹ khuyến học, khuyến tài để mua phần thưởng trao tặng cho các em đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp năm học 2019 - 2020.