Quy định mới liên quan đến TTHC

Công văn số 129/UBND-TP ngày 19/01/2023 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 19/01/2023 | 04:50 PM
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Công văn số 2683/UBND-VHTT ngày 15/9/2021 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 20/09/2021 | 11:49 AM
V/v Thực hiện Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng...

Công văn số 2560/UBND-TP ngày 01/9/2021 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 06/09/2021 | 09:21 AM
V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Triên khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền cấp Quận

Ngày đăng 17/12/2020 | 09:27 AM
Triên khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền cấp Quận

Công văn số 2005/UBND-TP ngày 17/8/2020 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 19/08/2020 | 09:17 AM
V/v bãi bỏ TTHC lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về vông tác Văn thư

Ngày đăng 13/03/2020 | 09:46 AM
Chi tiết xem tại đây

Thông tư hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em

Ngày đăng 03/03/2020 | 10:47 AM
TT29/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em

Ngày đăng 03/03/2020 | 10:45 AM
TT28/2019/TT-BLĐTBXH

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội

Ngày đăng 09/01/2019 | 08:01 AM
Chi tiết xem tại đây

Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 31/10/2018 | 10:03 AM
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ

Ngày đăng 16/04/2018 | 10:45 AM
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013

Ngày đăng 10/08/2016 | 01:50 PM
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Ngày đăng 10/08/2016 | 01:46 PM
Nội dung chi tiết xem tại đây: