Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo cho điểm, nhóm tin lành chưa được công nhận Mức độ 2 UBND Phường Nội vụ
2 Đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm. Mức độ 2 UBND Phường Nội vụ
3 Thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Mức độ 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
4 Sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Mức độ 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
5 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Mức độ 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
6 Xác nhận đơn xin cấp giấy phép hành nghề dạy học. Mức độ 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
7 Xác nhận đơn xin giấy phép hành nghề ôn luyện thi Mức độ 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
8 Tiếp công dân Mức độ 2 UBND Phường Thanh tra
9 Xử lý đơn Mức độ 2 UBND Phường Thanh tra
10 Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 UBND Phường Thanh tra
11 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 UBND Phường Thanh tra
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp phường Mức độ 2 UBND Phường Y tế
13 Giải quyết chế độ đối với phường viên Mức độ 2 UBND Phường Nông nghiệp
14 Thành lập/chấm dứt tổ hợp tác Mức độ 2 UBND Phường Nông nghiệp
15 Thẩm định quyết toán dự án công trình, hạng mục công trình hoàn thành Mức độ 2 UBND Phường Tài chính
16 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành thuộc ngân sách cấp phường. Mức độ 2 UBND Phường Tài chính
17 Thành lập Thư viện cấp phường Mức độ 2 UBND Phường Văn hóa - Thông tin
18 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp phường Mức độ 2 UBND Phường Văn hóa - Thông tin
19 Đăng ký hoạt động Thư viện cấp phường Mức độ 2 UBND Phường Văn hóa - Thông tin
20 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản Mức độ 2 UBND Phường Văn hóa - Thông tin