Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh) mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
2 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
3 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
4 Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
5 Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
7 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
8 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
9 Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
10 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
11 Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
12 Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
13 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
14 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Y tế
15 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Y tế
16 Cấp lại giấy chứng nhận có sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên GCN. Riêng trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh thì thực hiện theo trình tự thủ tục cấp mới) mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
17 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
20 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh